Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις – Χρηματοδοτικά εργαλεία

Σημαντικές πηγες χρηματοδότησης(Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.) είναι σε εξέλιξη και αποτελουν μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα για την εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος για επιχορήγηση  και την προ-εκτίμηση των δεδομένων της επιχείρησης σας για να διασφαλιστεί η εφικτότητα και επιτυχία του project.

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη του γραφείου μας, με σεβασμό και υπευθυνότητα στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας, αναλαμβάνουν πλήρως την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, την συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, την κατάρτιση του απαραίτητου επιχειρηματικού σχεδίου και την υποβολή της αίτησης.

Εν συνεχεία, με συνέπεια παρακολουθούμε μέχρι το τέλος όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του επενδυτικού σας φακέλου, σχετικά με τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Επιχείρησης σας

Παρουσίαση των πλέον κατάλληλων επιδοτούμενων προγραμμάτων

Σύνταξη και υποβολή μίας επιμελώς προετοιμασμένης επενδυτικής πρότασης (εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης) που περιλαμβάνει:

  • συλλογή δικαιολογητικών

  • σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης
  • ηλεκτρονική υποβολή πρότασης
  • αποστολή φυσικού φακέλου

Διαχείριση – Παρακολούθηση διαδικασιών υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης

Διατήρηση άμεσης Επικοινωνίας, για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις προκύπτουν σχετικά με τις Επιδοτήσεις

Υποβολή τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων

Ανάληψη της ευθύνης της υλοποίησης των έργων τηρώντας αυστηρά τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα

Παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων σε κάθε στάδιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος