Μέσα στο Νοέμβριο η προκήρυξη του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»​

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»​, το οποίο, θα περιλαμβάνει τρεις διακριτές Δράσεις, κάθε μια από τις οποίες θα καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Ειδικότερα, η πρώτη Δράση (Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ) θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 18.000€ και 30.000€ με ποσοστό επιδότησης 50%.

Η δεύτερη Δράση (Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ) θα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 50.000€ έως και 650.000€ με ποσοστό επιδότησης έως 50%.

Τέλος, η τρίτη Δράση (Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) θα αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.200.000€ με ποσοστό επιδότησης έως 50%.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης θα επιτρέπεται σε μία και μόνο Δράση, επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που θα καλύπτονται από το πρόγραμμα θα είναι οι εξής:

  • Δαπάνες Εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κ.λπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TaxinHeaven στο τηλ 2104616066 ή μέσω mail στο info@taxinheaven.gr

Δείτε επίσης